U bevindt zich hier: Home arrow Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden PDF  | Afdrukken |

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden 

1-1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met TWOK4kids BV, gevestigd te Didam.

1-2  De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van TWOK4kids BV.

1-3  Bijzondere van de voorwaarden van Twok4kids BV afwijkende bepalingen zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomst

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2-2 Mondelinge aanbiedingen doorTWOK4kids BV of  haar personeel of medewerkers zin niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2-3  Gegevens in drukwerken en websites verstrekt doorTwok4kids BV zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden TWOK4kids BV niet.

Artikel 3 

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van twok4kids binden de laatste niet, voorzover ze door twok4kids niet schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 4  Overeenkomst

4-1  De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en/of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor twok4kids door zijn schriftelijke bevestiging.

4-2 Elke met twok4kids aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat twok4kids van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever staat toe dat twok4kids zonodig informatie over hem opvraagt.

4-3 Gegevens over het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door twok4kids bij de aanbieding verstrekt, zijn voor twok4kids niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. De opdrachtgever heeft de plicht, ervoor te zorgen  dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, digitale bestanden e.d. niet worden gekopieerd, niet aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan. 

Artikel 5 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden 

5-1  twok4kids aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

5-2  Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van twok4kids onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

Artikel 6  Intellectuele eigendomsrechten 

6-1  Op alle door twok4kids verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen onder de naam YouZme behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met twok4kids zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6-2  De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven twok4kids zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6-3  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 25.000,00, onverminderd twok4kids zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 

Artikel 7  Leveringstermijnen  

7-1  De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever TWOK4kids BV schriftelijk ingebreke te stellen.

7-2  Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 

Artikel 8  Gedeeltelijke levering 

8.1  Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel ‘Betaling’

 Artikel 9  Prijzen 

9-1  Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

9-2  Indien na de overeenkomst de prijzen van grondstoffen en transportkosten of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

9-3  Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10  Aanbetaling  

twok4kids is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van twok4kids  de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. 

Artikel 11  Annuleren

11-1  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door twok4kids reeds ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan twok4kids als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht twok4kids te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

11-2  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt twok4kids zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12  Vervoer 

12.1  De verzending geschiedt op de wijze als door twok4kids aangegeven en voor rekening van de opdrachtgever. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13  Aansprakelijkheid  

13-1 twok4kids is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel anderepersonen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf; e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van buitensporig intensief gebruik; f. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; g. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

13-2  twok4kids is aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van twok4kids of van hen, die door twok4kids te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

13-3  twok4kids zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 14  Garantie  

14-1  Garantie op de door twok4kids geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door twok4kids gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door twok4kids geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door twok4kids geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt.

14-2  Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15  Materialen 

15-1  Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

15-3  Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door twok4kids doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring door de opdrachtgever. 

Artikel 16  Reclame

16-1  Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, twok4kids terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering twok4kids wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

16-2  twok4kids dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

16-3  Indien de reclame naar het oordeel van twok4kids juist is, zal twok4kids hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. 

Artikel 17  Meer- en minderwerk 

17-1  Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

17-2  Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

17-3  Door twok4kids te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 17-4  De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 18  Uitbesteding werk aan derden 

18.1  Opdrachtgever machtigt twok4kids om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door twok4kids gewenst tijdstip te laten uitvoeren. 

Artikel 19  Wijziging van de opdracht 

19-1  Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

19-2  Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan twok4kids ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

19-3  Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door twok4kids buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

Artikel 20  Overmacht 

20-1  Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, teroristiche aanslagen zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar twok4kids of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van twok4kids, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van twok4kids, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheids maatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor twok4kids overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

20-2  twok4kids is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.  

Artikel 21  Eigendomsvoorbehoud 

21-1  Zolang twok4kids geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van twok4kids.

21-2  twok4kids heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

21-3  Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 22  Uitlevering  

22-1  Opdrachten worden geacht te zijn uitpgeleverd op het tijdstip waarop twok4kids dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen.

22-2  Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke twok4kids niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel ‘Overmacht’’ geregeld.

Artikel 23  Wanprestatie en ontbinding

23-1  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

23-2  Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal twok4kids ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

23-3  De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft twok4kids eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die twok4kids op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn. 

Artikel 24  Betaling 

24-1  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

24-2  twok4kids is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

24-3  twok4kids is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

24-4  De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat twok4kids zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 25  Toepasselijk recht 

25.1  Op alle door twok4kids gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. 

Artikel 26  Geschillen 

26.1  Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van twok4kids, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.